İnternetteki dünyanız

KPSS 2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Boş Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

29 Temmuz 2017 Cumartesi - 06:25
2142 defa okundu

KPSS 2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Boş Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından KPSS 2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Boş Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru konulu duyuru yayımlandı.

Haber Bültenine Kayıt Ol

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

28.07.2017

KPSS 2017/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

KURUMUMUZ BOŞ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

KPSS 2017/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz teşkilatı boş kadrolarına yerleştirilen adaylar, aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 07/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar Ziya Bey Cad. No: 6 Kat:5 PK. 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 522 veya 524 Nolu odalara elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1- KPSS Atama Başvuru formu, (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge,

3- 4 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

4- Askerlik durumu; yapılmış ise terhis belgesi, tecilli veya muaf ise bu durumu gösterir belge. (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)

5- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)

6- Avukat olarak yerleştirilenlerin Avukatlık Ruhsatı Belgesinin aslı veya noter onaylı ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği,

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3),

8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacak, çıktısı alınacak ve imzalanacaktır.) (EK-4)

10- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

11- Adli Sicil Kurumundan alınacak Adli Sicil Belgesi (2 adet) (E-devletten alınan belge kabul edilmeyecektir.) İlanen duyurulur.

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

TEBLİGAT ADRESİ

CEP TELEFONU

EV TELEFONU

E‐POSTA ADRESİ

SAĞLIK, ADLİ SİCİL VE ASKERLİK DURUMU BEYANI

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuma göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürüm ile sağlık açısından görevimi devamlı yapmama engel bir durumum.

Var

Yok

Her türlü koşul ve iklim şartlarında görev yapabilecek derecede sağlığıma engel bir durumum. (İcra Memurları için)

Var

Yok

Memur olarak atanmama engel adli sicil kaydım.

Var

Yok

Askerlik durumum.

Yaptım

Tecilli

Muaf

Askerde

Belgelendirilmesi gerekmektedir.

Muhtemel Terhis

Tarihi

…../.…./.……..

HİZMET BİLGİLERİ

657 Sayılı Kanuna göre Devlet Memuru olarak çalışıyor veya daha önce çalışmış ise

Kurumu

Kurum Sicili

Unvanı

Başlayış/Ayrılış Tarihleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumuna ………………………….. olarak ……..…..…….…….. İli ………………………….……

(merkez veya taşra yazılacak) teşkilatına yerleştirildim.

İşbu form tarafımdan eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olup, atamam sırasında ya da sonrasında beyanlarımda ve ekte sunmuş olduğum belgelerde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda doğacak her türlü hukuki sonucu kabul eder, atamamın yapılması hususunda, Gereğini arz ederim. ….../08/2017

Adı Soyadı

İmza

Ekler:

MAL BİLDİRİMİ

KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GÖREVİ

SİCİL NO.

3628 sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz mallan ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinalan, inşaat ve iş makinalan, hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile haklan, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1 . derece Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.

BÖLÜM - 1 KİMLİK BİLGİLERİ

SIRA NO.

ADI VE SOYADI

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM

YERİ

YAKINLIĞI (1)

TC KİMLİK NO

BÖLÜM - 2 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

SIRA NO.

DEĞERİ

TAŞINMAZIN

CİNSİ (2)

ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil)

HİSSE

MİKTARI

EDİNME TARİHİ

MALİKİN TC KİMLİK NO

BÖLÜM - 3 KOOPERATİF BİLGİLERİ

SIRA NO.

KOOPERATİFİN ADI VE YERİ

HİSSE

DEĞERİ

ÜYELİK TARİHİ

HİSSEDARIN TC KİMLİK NO

BÖLÜM - 4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

A -TAŞIT BİLGİLERİ

SIRA NO.

PLAKA NO.

TAŞITIN

CİNSİ (3)

TAŞITIN MARKASI

EDİNME DEĞERİ

MODEL YILI

EDİNME TARİHİ

SAHİBİNİN TC KİMLİK NO

B - DİĞER TAŞINIR MALLAR

SIRA NO.

TAŞINIR MALIN CİNSİ (4)

EDİNME DEĞERİ

MODEL YILI

EDİNME TARİHİ

SAHİBİNİN TC KİMLİK NO

BÖLÜM - 5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER

SIRA NO.

PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5)

MİKTARI

CİNSİ

SAHİBİNİN TC KİMLİK NO

BÖLÜM -6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ

SIRA NO.

CİNSİ

DEĞERİ

MİKTARI

SAHİBİNİN TC KİMLİK NO

BÖLÜM -7 BORÇ -ALACAK BİLGİLERİ

SIRA NO.

BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6)

ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)

BORÇ / ALACAK TUTARI

BÖLÜM - 8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

SIRA NO.

HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

EDİNME ŞEKLİ

SAHİBİNİN TC KİMLİK NO

AÇIKLAMALAR

1) Yakınlığı sütununa "kendi", "eşi" veya "çocuğu" ibaresi yazılacaktır.

2) Bu bölüme "bina", "arsa" veya "arazi" yazılacaktır.

3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır,

4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.

5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para veya menkuldeğerler yazılacaktır.

6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.

7) Menkul mallara ait ihtira berati, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

BİLDİRİM SAHİBİNİN

ADI :

SOYADI :

TARİH :

İMZA

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

T.C. Kimlik No

:

Adı Soyadı

:

Unvanı

:

Birimi

:

İmza

:

Tarih

: …./08/2017

Duyuru metninin aslı için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar